O Sekcji

Sekcja fizjoterapii w ortotyce i protetyce narządu ruchu podejmuje zagadnienia z obszaru wyrobów medycznych realizowanych na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty poniższy zapis z ustawy, wskazuje zasady wykonywania tego zawodu:

„Rozdział 2 Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Art. 4. 1. Fizjoterapeuta wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

2. Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

1) diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;

2) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;

3) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;

4) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;

5) zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.1) );

6) dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;

7) nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;

8) prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;

9) wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;

10) nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

Do czasu wejścia w życie ustawy zlecanie wyrobów medycznych w ramach refundacji NFZ leżało w kompetencjach lekarzy specjalistów. Uwzględniając obecny stan prawny i nowe zadania przekazane na ręce specjalistów fizjoterapii oraz magistrów fizjoterapii w zakresie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie poprzez realizację świadczeń w ramach systemowego leczenia na rzecz setek tysięcy pacjentów, niezbędne są szeroko pojęte działania edukacyjne. Podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności społecznych w tym obszarze powinno odbywać się poprzez badania naukowe, analizy kliniczne szkolenia i inne formy edukacji dla fizjoterapeutów.